საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ეროვნული გამოცდების/საერთო სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე ჩარიცხვა