საზაფხულო დასაქმების პროგრამაზე დარეგისტრირებული სტუდენტები 5 აპრილიდან 15 მაისამდე უნდა გამოცხადდნენ დამსაქმებელთან (ელ.ფოსტაში მითითებულ მისამართზე) და ხელი მოწერონ შრომით ხელშეკრულებას.  სტუდენტებმა თან უნდა იქონიონ პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა." />
Facebook Twitter Youtube Flikr
"Summer Job" პროგრამის მონაწილეებთან ხელშეკრულების გაფორმების ვადები