საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

Top

ზოგადი უნარების გამოცდის ჩატარების პროცედურები და ვადები უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე სწავლის უფლების მქონე პირთათვის