Top

პრაქტიკოს და სპეციალურ მასწავლებლებს შესაძლებლობა ეძლევათ 2021-2022 სასწავლო წლის დაწყებამდე აიმაღლონ მასწავლებლის სტატუსი